werkwijze

VISIE BLIJ logopedie

Een BLIJ logopedist is ondernemend. Ze is:

  • pro-actief
  • autonoom
  • durft risico’s te nemen
  • innovatief
  • competitief

Ze is gespecialiseerd in de aangeboden behandelgebieden. Daarmee worden de voorwaarden gecreëerd om de beste zorg te bieden.
Verder werkt de BLIJ logopedist volgens de volgende principes:

Kritisch professional, werken volgens Evidence Based Practice (EBP):

Dat wil zeggen dat ze expliciet, eenduidig en gewetensvol gebruik maakt van het beste bewijsmateriaal en dat ze het te gebruiken materiaal afstemt op de behoeften, wensen en verwachtingen van de cliënt.

Logopedist als coach naar eigen regie van de cliënt:

Een BLIJ logopedist werkt naast haar rol als therapeut ook als coach van de cliënt en zijn omgeving. Ze stimuleert daarmee autonoom, probleemoplossend gedrag door de cliënt. Hierdoor optimaliseert de communicatie, passend bij de cliënt.

Interprofessioneel samenwerken:

Een BLIJ logopedist zoekt samenwerking met de disciplines waarmee de cliënt te maken heeft. Om interprofessioneel goed te kunnen samenwerken zal de BLIJ logopedist:

  • de taal van de ander kennen qua terminologie en inhoud
  • afstemming zoeken en samenwerken rondom de cliënt (paramedisch, medisch en niet-medisch)
  • samen producten ontwikkelen (innoveren)
  • pro-actief zijn
  • systeemdenken in zetten, dat wil zeggen dat de omgeving van de cliënt zo veel mogelijk betrokken wordt. Uiteraard in overleg met de cliënt en volgens de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

MISSIE BLIJ logopedie

BLIJ logopedie streeft naar optimalisatie van de communicatie van de cliënt. Wij zijn ervan overtuigd dat een betere communicatie mensen gelukkiger maakt, omdat ze zich beter kunnen uitdrukken en daardoor beter door hun omgeving begrepen worden. Dat geldt voor zowel gesproken als schriftelijke communicatie.
BLIJ logopedie past de volgende aanpak toe: hoge mate van specialisatie, persoonlijke aandacht, positieve benadering, oplossingsgericht, samenwerken, systeemdenken en authenticiteit. Samen met de cliënt worden de doelen gesteld en de cliënt is eigenaar van zijn of haar leerproces en ontwikkeling.
Deze manier van werken past in een holistische zienswijze.